Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων
 

Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων, το οποίο υποστηρίζει τη Διοίκηση στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων με τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την επικοινωνία και την αντιμετώπιση των εταιρικών κινδύνων και ευκαιριών. Στο πλαίσιο αυτό, το Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ καθορίζει τη στρατηγική για την παρακολούθηση, ανταπόκριση και διαχείριση των εταιρικών κινδύνων, έτσι ώστε να:

  • Διασφαλίζεται ότι οι υφιστάμενοι και δυνητικοί κίνδυνοι του Ομίλου ΟΤΕ συστηματικά εντοπίζονται, αναλύονται και αξιολογούνται, καθώς επίσης οι πληροφορίες που σχετίζονται με τους αντίστοιχους κινδύνους και ευκαιρίες, κοινοποιούνται εγκαίρως στα αρμόδια όργανα λήψης αποφάσεων.
  • Καταγράφεται η ανταπόκριση του Ομίλου ΟΤΕ στους αναγνωρισμένους κινδύνους και αξιολογούνται εναλλακτικές στρατηγικές αντιμετώπισης αυτών (όπως μεταφορά των κινδύνων σε τρίτους φορείς, π.χ. ασφαλιστικές εταιρείες).
  • Καθιερώνονται κατώτατα όρια ανοχής (thresholds) για κάθε επίπεδο αξιολόγησης κινδύνων. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων αυτών, πραγματοποιούνται σχετικές αναφορές.
  • Ακολουθείται κοινή μεθοδολογία σε όλο τον Όμιλο ΟΤΕ, για την αναγνώριση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των εταιρικών κινδύνων.

 

Για τον Όμιλο ΟΤΕ, είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχει μία «ανοικτή» επικοινωνία εντός της εταιρείας όσον αφορά στους κινδύνους, αφού κάτι τέτοιο, προάγει μία ισχυρή κουλτούρα διαχείρισης κινδύνων, η οποία χαρακτηρίζεται από διαφάνεια στον τρόπο αντιμετώπισης των εταιρικών κινδύνων και ευκαιριών και αποτελεί μέρος της εταιρικής κουλτούρας.
 

Μεθοδολογία

Το Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ έχει ως κύριο στόχο τη διαφύλαξη της ομαλής επιχειρησιακής λειτουργίας και της μελλοντικής επιχειρηματικής επιτυχίας του Ομίλου ΟΤΕ, και βασίζεται στο πλαίσιο COSO ERM, ενώ έχει λάβει διαβεβαίωση (attestation) κατά το διεθνές πρότυπο διαχείρισης κινδύνων ISO 31000:2018 «Διαχείριση της Διακινδύνευσης- Κατευθυντήριες Οδηγίες» από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης.

Στον Όμιλο ΟΤΕ, η Αξιολόγηση Κινδύνων (
Risk Assessment) αποτελεί μία δομημένη διεργασία όσον αφορά την αναγνώριση, ανάλυση, αποτίμηση και την αντιμετώπιση των επιχειρηματικών κινδύνων, με στόχο τη λήψη βέλτιστων αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας, όχι μόνο για την αποτελεσματική διαχείριση και αντιμετώπισή τους, αλλά και την παρακολούθηση υλοποίησης των σχετικών μέτρων για τον περιορισμό τους.

Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται μία κοινή μεθοδολογία Αξιολόγησης Κινδύνων σε όλες τις επιχειρησιακές μονάδες, με βάση καθολικά κριτήρια εκτίμησης και αξιολόγησης, έτσι ώστε να υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος διαχείρισης των εταιρικών κινδύνων σε όλο τον Όμιλο ΟΤΕ. Η Μεθοδολογία Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ εφαρμόζεται και στην ανάλυση και αξιολόγηση των ουσιαστικών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης (
Materiality Analysis), για τον προσδιορισμό της σημαντικότητας και των επιπτώσεών τους στη λειτουργία του Ομίλου. Τα αποτελέσματα των επιμέρους αξιολογήσεων κινδύνων όλων των επιχειρησιακών μονάδων και θυγατρικών εταιρειών περιλαμβάνονται στο Μητρώο Εταιρικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ, με σκοπό την συστηματική ανάλυση και παρακολούθηση των εταιρικών κινδύνων, διευκολύνοντας και υποστηρίζοντας την εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών διαχείρισης κινδύνων.

Το πλαίσιο Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα:


Λειτουργία του Συστήματος

Η Επιχειρησιακή Μονάδα του Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ, που είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων, υπάγεται απ' ευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η Μονάδα αυτή, μεταξύ άλλων, είναι αρμόδια για την τήρηση και τη συνεχή παρακολούθηση του Μητρώου Εταιρικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ.

Για την υλοποίηση του Συστήματος, έχουν ορισθεί, στις επιχειρησιακές μονάδες καθώς και στις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, Υπεύθυνοι Διαχείρισης Κινδύνων. Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν την αναφορά και παρακολούθηση των κινδύνων που διαχειρίζονται οι επιχειρησιακές τους μονάδες / θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, τηρώντας τη μεθοδολογία Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ.

Επιπρόσθετα, έχει συσταθεί Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων & Εταιρικής Διακυβέρνησης Ομίλου ΟΤΕ, με κύρια αποστολή της την υποστήριξη, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εφαρμογής των Συστημάτων Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Στο ως άνω πλαίσιο, η Επιτροπή υποστηρίζει τον
Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης, εταιρικών κινδύνων, εταιρικής διακυβέρνησης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελέγχει τις περιοδικές αναφορές Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικών Κινδύνων αξιολογώντας την πληρότητα, ορθότητα και ακρίβεια αυτών και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
 

Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων και Δήλωση Διάθεσης Ανάληψης Κινδύνων

Η Πολιτική Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ περιγράφει τις τρέχουσες απαιτήσεις του Συστήματος και τις σχετικές αρμοδιότητες. Η Δήλωση Διάθεσης Ανάληψης Κινδύνων περιγράφει την προσέγγιση της Διοίκησης των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ απέναντι στον κίνδυνο, και ορίζει το επίπεδο κινδύνου, το οποίο o Όμιλος ΟΤΕ θεωρεί ότι μπορεί να αναλάβει χωρίς να διακυβεύεται η επίτευξη των στρατηγικών στόχων του. Ο καθορισμός Βασικών Δεικτών Κινδύνου και των ορίων ανοχής αυτών, είναι κεντρικής σημασίας, προκειμένου να επιτευχθεί ο βέλτιστος συνδυασμός κινδύνου – απόδοσης.