Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης/Πιστοποιητικά


Με στόχο να προσφέρει την καλύτερη εμπειρία πελάτη, τη βέλτιστη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και τεχνολογίες αιχμής, ο Όμιλος ΟΤΕ εφαρμόζει Εταιρικό Μοντέλο Διαδικασιών στο πλαίσιο του οποίου διασφαλίζεται η συστηματική αξιολόγηση, καταγραφή και βελτιστοποίησή τους. Ταυτόχρονα, το Εταιρικό Μοντέλο Διαδικασιών αποτελεί τη βάση του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης (Integrated Management System) που εφαρμόζεται στον Όμιλο ΟΤΕ. Για το σύνολο των πιστοποιημένων συστημάτων ακολουθείται κοινή μεθοδολογία, ενσωματώνοντας σε ένα σύστημα διαχείρισης τις επιμέρους απαιτήσεις.

Υπό το πρίσμα της ενοποιημένης διαχείρισης των συστημάτων, τα οφέλη είναι πολλαπλά καθώς υιοθετείται ευθυγραμμισμένη φιλοσοφία κατά την ανάπτυξη των συστημάτων, μειώνεται ο μέσος χρόνος εφαρμογής τους, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται βελτίωση της λειτουργικής επίδοσης του οργανισμού.

Πολιτική Ενοποιημένων Συστημάτων Διαχείρισης Ομίλου ΟΤΕ