Εταιρική Διακυβέρνηση


Η εταιρική διακυβέρνηση αφορά στο σύνολο των αρχών που υιοθετεί μία εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συμφέροντα των μετόχων της και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders).

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή τους, η
CTS, ως θυγατρική του Ομίλου OTE, ακολουθεί τις αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου ΟΤΕ, σε ό,τι την αφορά, προσαρμοσμένες αναλογικά ως προς το αντικείμενο και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εταιρείας.

Στο ως άνω πλαίσιο, η
CTS έχει υιοθετήσει κανονισμούς, πολιτικές καθώς και πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης επιπλέον των απαιτήσεων του Νόμου, που ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα και εφαρμόζονται από τις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση του Ομίλου ΟΤΕ, δείτε εδώ

 

Κανονιστική Συμμόρφωση

Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία, τον Κώδικα Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ και τις εσωτερικές πολιτικές είναι πολύ σημαντική για μας.

Η διασφάλιση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης αποτελεί προτεραιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Κανονιστική Συμμόρφωση αντιπροσωπεύει μια ξεκάθαρη δέσμευση στις αρχές της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, του επαγγελματισμού, του ομαδικού πνεύματος και του σεβασμού στους κανόνες, αρχές οι οποίες είναι απαραίτητο να διέπουν τη λειτουργία του Ομίλου.

Για τον σκοπό αυτό, η Διοίκηση έχει καθιερώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης (το Σύστημα), το οποίο αφορά στη συμμόρφωση όλων (εργαζομένων και διοίκησης) με την ισχύουσα νομοθεσία, με τον Κώδικα Δεοντολογίας και με τις εσωτερικές πολιτικές, με σκοπό την αποφυγή κινδύνων και άλλων νομικών συνεπειών για τον Όμιλο και τους εργαζόμενους. Με τον τρόπο αυτό, όλοι ωφελούνται: ο ίδιος ο Όμιλος, οι εργαζόμενοι, οι πελάτες, οι προμηθευτές και οι μέτοχοι.

Η αποτελεσματικότητα του Συστήματος βασίζεται στη δέσμευση και στην υποστήριξη διοίκησης και εργαζομένων.

Το Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας επιθεωρείται από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που το υποστηρίζουν. Το Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΟΤΕ βασίζεται στα διεθνή πρότυπα
ISO 37001:2016 “Συστήματα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας” και ISO 19600:2014 “Συστήματα Διαχείρισης Συμμόρφωσης”.
 

Κύριοι άξονες του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης

i. H πρόληψη της παραβατικής συμπεριφοράς και, παράλληλα, η τήρηση των πολιτικών που προβλέπονται στο εν λόγω Σύστημα. Με τον τρόπο αυτό, προστατεύεται τόσο ο Όμιλος ΟΤΕ όσο και οι εργαζόμενοι από νομικές συνέπειες λόγω παραβατικής συμπεριφοράς, ενώ μειώνεται η πιθανότητα εμφάνισης κινδύνων σχετικών με τη φήμη και τη δημόσια εικόνα του Ομίλου. Η πρόληψη επιτυγχάνεται ιδίως με:

√  την εκπαίδευση των εργαζομένων για τους κινδύνους που ενέχει τυχόν παράβαση βασικών κανόνων, όπως αυτών περί διαφθοράς, απάτης, κακής χρήσης προσωπικών δεδομένων, αλλοίωσης των οικονομικών καταστάσεων, διαρροής εμπιστευτικών επαγγελματικών πληροφοριών, κ.λπ.

√  τα κανάλια επικοινωνίας με τους εργαζόμενους που έχουν αναπτυχθεί, προκειμένου αυτοί να θέτουν ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και των πολιτικών, σε περίπτωση που δεν είναι βέβαιοι για τον τρόπο χειρισμού ζητημάτων που προκύπτουν κατά την καθημερινή εργασία τους. 


ii. O εντοπισμός περιστατικών παραβατικής συμπεριφοράς και η ανταπόκριση σε αυτά. Με σκοπό να υπάρχει η δυνατότητα αναφοράς τυχόν περιστατικών παραβίασης των πολιτικών, των κανονισμών και της ισχύουσας νομοθεσίας, η εταιρεία καθιέρωσε τα σχετικά κανάλια επικοινωνίας:

√  Ηλεκτρονική Φόρμα της Κανονιστικής Συμμόρφωσης

√  E-mail: whistleblowing@ote.gr ή tellmecompliance@ote.gr

√  Ταχυδρομικά υπόψη:

  • Ταχυδρομική Θυρίδα 61368 ή
  • OTE A.E. Γραφείο Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE, Λ. Κηφισίας 99, TK 15124 Μαρούσι.

√  Παρακαλούμε να απευθύνεστε στο email: humanrights@ote.gr σε περιπτώσεις αμφιβολίας ή ανησυχίας για ζητήματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην εταιρεία, έχει οριστεί o Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης. 

 

Πολιτικές Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ισχύουν οι κάτωθι Πολιτικές και Κώδικες:

Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί το πλαίσιο-οδηγό της συμπεριφοράς όλων των εργαζομένων στον Όμιλο ΟΤΕ. Ειδικότερα, ο Κώδικας επιβεβαιώνει την πάγια δέσμευσή μας για συμμόρφωση τόσο με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ, όσο και με τις απαιτήσεις που αφορούν στην ηθική συμπεριφορά. Σε συνδυασμό με τις πέντε Βασικές Αρχές Εταιρικής Συμπεριφοράς, στηρίζει την επιτυχία του Ομίλου μας.

Βασικές Αρχές Εταιρικής Συμπεριφοράς

Οι Αρχές Εταιρικής Συμπεριφοράς (Guiding Principles) εκφράζουν τις αξίες, τις πρακτικές και τις συμπεριφορές που ακολουθούμε όλοι εμείς οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΟΤΕ, ως βάση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Μπορούν και πρέπει να είναι μέρος της καθημερινότητάς μας και να αποτελούν ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα.

Κώδικας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Αρχών Ομίλου ΟΤΕ

Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ευθύνη της σε σχέση με την τήρηση των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων. Η επιτυχία του Ομίλου στηρίζεται στα υψηλά πρότυπα ποιότητας, ακεραιότητας και υπεροχής και στον απόλυτο σεβασμό μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τον «Κώδικα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Αρχών».

Πολιτική περί Αποφυγής της Διαφθοράς και άλλων Συγκρούσεων Συμφερόντων Ομίλου ΟΤΕ

Η Πολιτική περί Αποφυγής της Διαφθοράς και άλλων Συγκρούσεων Συμφερόντων παρέχει το πλαίσιο για την αποφυγή της διαφθοράς και λοιπών συγκρούσεων συμφερόντων στις σχέσεις με τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες.

Κώδικας Δεοντολογίας για τα Ανώτερα Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου ΟΤΕ

Ο εν λόγω Κώδικας καθορίζει το πλαίσιο συμπεριφοράς των Ανώτερων Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να προαχθεί η τιμιότητα, η ακεραιότητα, η διαφάνεια και η ηθική συμπεριφορά των στελεχών κατά την εκτέλεση διοικητικών ευθυνών τους.

Πολιτική Διαχείρισης Καταγγελιών Ομίλου ΟΤΕ

Η Πολιτική Διαχείρισης Καταγγελιών παρέχει τους κανόνες και τις βασικές κατευθυντήριες αρχές για τη διαχείριση καταγγελιών που υποβάλλονται αναφορικά με περιστατικά παραβίασης των εταιρικών Πολιτικών, των Κανονισμών ή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Δεσμευτικοί Κανόνες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Οι Κανόνες αυτοί περιέχουν τις βασικές προϋποθέσεις για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τόσο των συνδρομητών όσο και των εργαζομένων του Ομίλου ΟΤΕ σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Πολιτική περί Μη Κατάχρησης Προνομιακών Πληροφοριών Ομίλου ΟΤΕ

Η Πολιτική περί Μη Κατάχρησης Προνομιακών Πληροφοριών περιγράφει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων στον Όμιλο ΟΤΕ αναφορικά με τις πληροφορίες που θεωρούνται προνομιακές.

Πολιτική Ομίλου ΟΤΕ για τη Συμμόρφωση με το Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού

Η Πολιτική περιγράφει το πλαίσιο λειτουργίας του Ομίλου ΟΤΕ και των εργαζομένων του ως προς το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού. Θέτει τις σχετικές κατευθυντήριες για τους εργαζόμενους που εμπλέκονται σε συζητήσεις ή διαπραγματεύσεις με ανταγωνιστές, προμηθευτές ή πελάτες, οι οποίες μπορούν δυνητικά να περιορίσουν την ελευθερία ανταγωνιστικής δράσης του Ομίλου ΟΤΕ, των αντισυμβαλλομένων του ή τρίτων εταιρειών.

Πολιτική περί Δωρεών Ομίλου ΟΤΕ

Στην Πολιτική αυτή περιγράφονται οι συγκεκριμένες και διαφανείς διαδικασίες που εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ κατά την αξιολόγηση και υλοποίηση των δωρεών, βάσει των τομέων δράσης που ορίζει η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Πολιτική περί Χορηγιών Ομίλου ΟΤΕ

Η Πολιτική περί Χορηγιών περιγράφει τον τρόπο χειρισμού θεμάτων που άπτονται των χορηγιών, καθορίζοντας σαφή κριτήρια για την εφαρμογή της διαδικασίας που θα πρέπει να ακολουθείται στις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ για την πραγματοποίηση χορηγιών. Στόχο έχει την ενίσχυση της διαφάνειας αναφορικά με την αποτελεσματική χρήση των πόρων που διατίθενται για χορηγίες.

Πολιτική περί Αποδοχής & Προσφοράς Ωφελημάτων Ομίλου ΟΤΕ

Η Πολιτική περί Αποδοχής και Προσφοράς Ωφελημάτων περιγράφει τους κανόνες και τους κανονισμούς που διέπουν την αποδοχή και την προσφορά ωφελημάτων στις επιχειρηματικές συναλλαγές.

Πολιτική Εξακρίβωσης Οικονομικής Απάτης Ομίλου ΟΤΕ

Η Πολιτική Εξακρίβωσης Οικονομικής Απάτης περιγράφει τους κανόνες και τις βασικές κατευθυντήριες αρχές αναφορικά με περιστατικά απάτης που τυχόν λαμβάνουν χώρα σε εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ, και ορίζει τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη τέτοιων περιστατικών.

Πολιτική Διοργάνωσης Εταιρικών Εκδηλώσεων Ομίλου ΟΤΕ

Η Πολιτική Διοργάνωσης Εταιρικών Εκδηλώσεων περιγράφει τους βασικούς όρους, τις αρχές και τους κανόνες δεοντολογίας που πρέπει να τηρούνται κατά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των εκδηλώσεων.

Πολιτική για την Αποτροπή Σεξουαλικής Παρενόχλησης εντός του Ομίλου ΟΤΕ

Η εν λόγω Πολιτική στοχεύει στην αποτροπή του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης, στην ευαισθητοποίηση των στελεχών και εργαζομένων σε σχέση με το ζήτημα αυτό και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης τους σχετικά με την υποστήριξη που θα λάβουν από τον εργοδότη τους σε αυτήν την περίπτωση.

Πολιτική για τις Εργασιακές Σχέσεις Εντός του Ομίλου ΟΤΕ

Η Πολιτική αυτή καθορίζει τα βασικά στοιχεία που διέπουν και χαρακτηρίζουν τις εργασιακές σχέσεις μέσα στον Όμιλο ΟΤΕ. Περιγράφει τι πρεσβεύουμε σε σχέση με τους εργαζομένους σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε.

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ

H παρούσα Πολιτική καθορίζει τη στρατηγική και το γενικό πλάνο δράσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΤΕ και των συνδεδεμένων εταιρειών, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις υφιστάμενες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες όσο και τις πολιτισμικές προτεραιότητες και προκλήσεις.

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών Ομίλου ΟΤΕ

Με βάση τις αξίες της Εταιρείας όσον αφορά την επιχειρηματική ηθική, τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, η Εταιρεία απαιτεί την τήρηση, από την πλευρά του Προμηθευτή, των Αρχών που αναφέρονται στον Κώδικα, και οι οποίες επισυνάπτονται στη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και του Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή των Αρχών αυτών σε ολόκληρη την αλυσίδα προμήθειας.

Πολιτική για τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συμπερίληψη στον Όμιλο ΟΤΕ

Με την παρούσα Πολιτική του Ομίλου OTE, επιδιώκουμε την προώθηση των αξιών της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης στο χώρο εργασίας (ΔΙ&Σ).

Πολιτική για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία

Η παρούσα Πολιτική περιγράφει το πλαίσιο διαχείρισης οποιωνδήποτε μορφών βίας και παρενόχλησης στο εργασιακό περιβάλλον σύμφωνα με τον Ν. 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας.