ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
COSMOTE Technical Services (CTS)

 Η προστασία των δεδομένων σας είναι για εμάς προτεραιότητα. Εμείς, στην COSMOTE Technical Services καταλαβαίνουμε πλήρως το πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Γι’ αυτό λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την ορθή διαχείριση των δεδομένων σας. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής «Πολιτική») και να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία «COSMOTE Technical Services (CTS)»  με έδρα στη Λ. Ηρακλείου 245 και Αγ. Βασιλείου 4, 14231, Ν. Ιωνία Αττικής, (εφεξής καλούμενη η  «COSMOTE Technical Services (CTS)» ή «εμείς» ή «μας» ή «Εταιρεία»), λειτουργώντας ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα (στο εξής «Δεδομένα»), που υποβάλλετε κατά την επίσκεψη  ή χρήση του δικτυακού τόπου  www.c-ts.gr ή κατά τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης μαζί μας.

Για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 61111250
 • email: info@c-ts.gr
 • Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Ηρακλείου 245 και Αγίου Βασιλείου 4, 14231, Νέα Ιωνία Αττικής

Λίγα λόγια για την COSMOTE Technical Services (CTS).

Η COSMOTE Technical Services (CTS) www.c-ts.gr είναι θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ που έχει ως σκοπό την ενίσχυση και ανάπτυξη του κλάδου των τεχνικών υπηρεσιών πεδίου .

 Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητά σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα».

Τι είναι η  Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Ποιες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό ;

 1. Για την παροχή υπηρεσιών, όπως αυτές ειδικότερα περιγράφονται κατωτέρω, μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε: Δεδομένα που μας παρέχετε κατά την υποβολή αιτήματος/ερωτήματος μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας, ήτοι ονοματεπώνυμο, email.
 2. Δεδομένα που μας παρέχετε κατά την υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος.

Ποια είναι η νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας των Δεδομένων των υποκειμένων;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα μόνο για νόμιμους λόγους. Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία στηρίζεται σε μία από τις κάτωθι νομιμοποιητικές βάσεις:

 1. στη συμβατική σχέση ή στη λήψη μέτρων κατά το προσυμβατικό στάδιο.
 2. στις έννομες υποχρεώσεις της Εταιρείας.
 3. στο έννομο συμφέρον της Εταιρείας.

Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που διατηρούμε τα Δεδομένα σας;

 1. Η COSMOTE Technical Services (CTS) διατηρεί Δεδομένα που μας παρέχετε για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η μεταξύ μας συμβατική σχέση. Μετά τη λύση αυτής τα Δεδομένα διατηρούνται σύμφωνα με όσα προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα φορολογική ή άλλη νομοθεσία.
 2. κατά την υποβολή, μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, αιτήματος/ερωτήματος για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο να απαντηθούν τα αιτήματα/ερωτήματά σας,
 3. κατά την υποβολή ή την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος έως δύο (2) έτη.

Η COSMOTE Technical Services (CTS) θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα και για άλλους σκοπούς;

Η COSMOTE Technical Services (CTS)  δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς πέραν από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η COSMOTE Technical Services (CTS)  επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού σας ενημερώσει σχετικά και λάβει τη σαφή συγκατάθεσή σας.

Ποιοι επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας;

Μαζί με εμάς, είναι πιθανό να επεξεργαστούν τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, συνεργάτες μας ή τρίτες εταιρείες για  την παροχή των υπηρεσιών μας. Τα Δεδομένα σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε εταιρείες υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων και σε εταιρείες παροχής λογιστικών υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές, οι συνεργάτες/τρίτες εταιρίες είναι Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας.

Ωστόσο η Εταιρεία  παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνη για την ασφάλεια των Δεδομένων σας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Πέραν των παραπάνω συνεργατών ή τρίτων εταιρειών, η Εταιρεία, δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα Δεδομένα  σας σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η κοινοποίηση/διαβίβαση επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα Δεδομένα σας;

Τα δικαιώματα που μπορεί να ασκήσει ένας πελάτης μας, περιλαμβάνουν:

 1. Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ενημέρωση σχετικά με τα Δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε (π.χ. τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους τύπους Δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιούνται, το χρονικό διάστημα για το οποίο διατηρούνται) και να σας χορηγήσουμε αντίγραφα αυτών.
 2. Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των Δεδομένων σας (π.χ. διόρθωση της διεύθυνσης, στοιχείων επικοινωνίας, αριθμού ταυτότητας).
 3. Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των Δεδομένων σας  σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ή σε περίπτωση που ανακαλέσατε τη συγκατάθεση με βάση την οποία τα συλλέξαμε και επεξεργαστήκαμε.
 4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας για συγκεκριμένο σκοπό.
 5. Δικαίωμα στη φορητότητα των Δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα Δεδομένα που έχετε παράσχει στην εταιρεία, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο που να έχει και αναγνώσιμη μορφή.
 6. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας στις περιπτώσεις που δεν επιθυμείτε την επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Σας ενημερώνουμε επιπλέον, ότι COSMOTE Technical Services (CTS)  έχει  ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Privacy Officer- DPO) με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Για την επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, μπορείτε να στείλετε e-mail στο customerprivacy@cosmote.gr

Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Σε πόσο χρονικό διάστημα απαντάμε στα αιτήματά σας;

Η COSMOTE Technical Services (CTS) θα απαντήσει δωρεάν στα αιτήματά σας χωρίς καθυστέρηση το αργότερο εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενδέχεται η προθεσμία αυτή να παραταθεί για δύο (2) μήνες, εάν αυτό απαιτείται λόγω της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας. Σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για την εν λόγω παράταση και για τον λόγο της καθυστέρησης προσδιορίζοντας τη νέα ημερομηνία απάντησης.

Εάν κρίνουμε ότι το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την καταβολή εύλογου τέλους για την ικανοποίησή του λαμβάνοντος υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την εκτέλεσή του ή ακόμα και να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημά σας.

Πώς ασκείτε τα δικαιώματά σας;  

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας σχετικά με το βιογραφικό σας , μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hr@ote.gr.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (εκτός των βιογραφικών σας), μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας:

 • στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: customerprivacy@cosmote.gr καθώς επίσης και
 • στην ταχυδρομική διεύθυνση: COSMOTE Technical Services (CTS), Λ. Κηφισίας 99, 15124, Μαρούσι με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων».

 

Ακόμα, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3 Τ.Κ. 115 23, Αθήνα +30 210 6475600, email επικοινωνίας: contact@dpa.gr).

 

 

 

Τι είδους μέτρα εφαρμόζονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

H COSMOTE Technical Services (CTS) λαμβάνει απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Διαθέτει, επίσης, Πολιτικές και Διαδικασίες Ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ως μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom, έχει υιοθετήσει τους Εταιρικούς Δεσμευτικούς Κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διαβίβαση δεδομένων μεταξύ των εταιριών του Ομίλου (Binding Corporate Rules Privacy της Deutsche Telekom - BCRP). Το πλήρες κείμενο των BCRP είναι διαθέσιμο εδώ.

Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Η παρούσα Πολιτική ενημερώνεται όταν αυτό είναι αναγκαίο.  Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική μας ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές αυτές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

15. Trackers / Cookies

Τα cookies  είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή του χρήστη και τα οποία τοποθετούνται από τους ιστότοπους που αυτός επισκέπτεται ή/και τις mobile εφαρμογές που χρησιμοποιεί, ώστε να τον αναγνωρίζουν. Πέραν των cookies, υπάρχουν και άλλοι trackers, όπως τα pixels (π.χ. Facebook Pixel), το local storage, third-party SDKs που συμπεριλαμβάνονται στις mobile εφαρμογές κτλ. Οι trackers αποθηκεύουν πληροφορίες ή αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη (υπολογιστής, κινητό, tablet κτλ.).

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις κατηγορίες cookies / trackers που χρησιμοποιούμε και να διαχειριστείτε τις επιλογές σας εδώ.