ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
COSMOTE Technical Services (CTS)

Η COSMOTE Technical Services θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τηρεί την αρχή της διαφάνειας αναφορικά με την επεξεργασία τους.

 

1. Ποια είναι η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

Υπεύθυνη  επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρεία «COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ,  με έδρα τη Λεωφόρο Ηρακλείου 245 και Αγίου Βασιλείου 4, Τ.Κ.14231, Νέα Ιωνία Αττικής, εφεξής καλούμενη η COSMOTE Technical Services ή η Εταιρεία

 

2. Με ποιον μπορείτε να επικοινωνείτε για θέματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Για ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με τον αριθμό επικοινωνίας +30 210 61111250 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@c-ts.gr  ή να αποστείλετε επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση  Λεωφόρος Ηρακλείου 245 και Αγίου Βασιλείου 4, 14231, Νέα Ιωνία Αττικής ή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου ΟΤΕ στο customerprivacy@cosmote.gr

 

3. Ποιες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε και για ποιο σκοπό;

Για την υποβολή αιτήματος/ερωτήματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας της COSMOTE Technical Services (https://www.c-ts.gr), ήτοι ονοματεπώνυμο, email.

Δεδομένα που παρέχουν οι υποψήφιοι εργαζόμενοι στην COSMOTE Technical Services κατά την υποβολή του βιογραφικού τους  σημειώματος, ήτοι  δεδομένα ταυτότητας, δεδομένα που αφορούν την επαγγελματική σας εμπειρία και την εκπαίδευσή σας, πληροφορίες σχετικά με την οικογενειακή σας κατάσταση κτλ. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποψήφιων εργαζόμενων, που αποστέλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr@ote.gr πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται στο https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/oroi.html.

Για την αγορά αγαθών και προϊόντων από την Εταιρεία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα, ήτοι ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ), Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ΔΟΥ, προϊόντα που αγοράσατε, αξία προϊόντων και τρόπο πληρωμής.

4. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα αυτό είναι απαραίτητο για εξυπηρέτηση του σκοπού, για τον οποίο συλλέχθηκαν ή σε ειδικά,

  • Κατά την υποβολή αιτήματος ή/ και ερωτήματος μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να απαντηθούν τα αιτήματα/ ερωτήματά σας.
  • Κατά την υποβολή ή την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος, τα προσωπικά σας δεδομένα σας διατηρούνται έως δύο (2) έτη.
  • Κατά την αγορά αγαθών και προϊόντων από την Εταιρεία τα προσωπικά δεδομένα σας διατηρούνται για 11 έτη από την ημερομηνία αγοράς με σκοπό την συμμόρφωση με την φορολογική νομοθεσία (αρ.13 και αρ.36 του Ν.4174/2013).

5. Η COSMOTE Technical Services  θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα και για άλλους σκοπούς;

Η COSMOTE Technical Services δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η COSMOTE Technical Services επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού σας ενημερώσει σχετικά και λάβει την ρητή σας συγκατάθεση.

6. Ποιοι είναι οι αποδέκτες και για ποιο σκοπό τους διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Μαζί με εμάς, είναι πιθανό να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα και συνεργάτες μας ή τρίτες εταιρείες. Ωστόσο εμείς, η COSMOTE Technical Services , παραμένουμε αποκλειστικοί υπεύθυνοι για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα:

  • οι συνεργάτες μας επιλέγονται πάντα με κριτήριο το υψηλό τεχνολογικό και οργανωτικό επίπεδο ασφάλειας που προσφέρουν.
  • πριν συνεργαστούμε με οποιαδήποτε εταιρεία, ειδικά αν η συνεργασία μας αυτή προϋποθέτει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τη δεσμεύουμε συμβατικά, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί το υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Στις περιπτώσεις αυτές οι τρίτες αυτές εταιρείες είναι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της COSMOTE Technical Services , δηλαδή συνεργάτες της COSMOTE Technical Services, οι οποίοι αναλαμβάνουν την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου ακολουθώντας τις οδηγίες μας και εφαρμόζοντας τις αυστηρές διαδικασίες του Ομίλου ΟΤΕ αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η COSMOTE Technical Services εξακολουθεί να έχει την ευθύνη αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς από τους συνεργάτες μας πραγματοποιείται κυρίως εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε). Σε περίπτωση που συνεργαστούμε με εταιρείες εκτός Ε.Ε, αυτές θα επεξεργαστούν τα δεδομένα σας, μόνο μετά από εντολή μας και σε περίπτωση που υπάρχει απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εάν συμφωνηθούν οι κατάλληλες ρήτρες που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η  COSMOTE Technical Services δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση /διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

7. Ποια είναι τα δικαιώματα σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε περιλαμβάνουν:

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ενημέρωση σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε (π.χ. τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους τύπους δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιούνται, το χρονικό διάστημα για το οποίο διατηρούνται) και να σας χορηγήσουμε αντίγραφα αυτών.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας (π.χ. διόρθωση της διεύθυνσης, στοιχείων επικοινωνίας, αριθμού ταυτότητας).

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ή σε περίπτωση που ανακαλέσατε τη συγκατάθεση με βάση την οποία τα συλλέξαμε και επεξεργαστήκαμε.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας για συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. δεν θέλω να λαμβάνω ενημερώσεις στο email για λόγους marketing).

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχετε παράσχει στην εταιρεία, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο που να έχει και αναγνώσιμη μορφή (π.χ. παραλαβή δεδομένων που υπάρχουν στο Cloud).

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που δεν επιθυμείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Σας ενημερώνουμε επιπλέον, ότι η COSMOTE Technical Services, έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Privacy Officer - DPO) με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Για την επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, μπορείτε να στείλετε e-mail στο customerprivacy@cosmote.gr.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να:

  • στείλετε e-mail στο customerprivacy@cosmote.gr  ή
  • επιστολή στη διεύθυνση COSMOTE Technical Services, Λ. Κηφισίας 99, 15124, Μαρούσι με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων» αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας.

 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία με την υποβολή του βιογραφικού σας στην COSMOTE Technical Services, μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hr@ote.gr

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.

Η COSMOTE Technical Services, θα απαντήσει  δωρεάν στα αιτήματά σας χωρίς καθυστέρηση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενδέχεται η προθεσμία αυτή να παραταθεί για δύο (2) μήνες εάν αυτό απαιτείται λόγω της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας. Σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για την εν λόγω παράταση και για τον λόγο της καθυστέρησης.

Εάν κρίνουμε ότι το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την καταβολή εύλογου τέλους για την ικανοποίησή του λαμβάνοντος υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την εκτέλεσή του ή ακόμα και να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημά σας.

 

8.Τι είδους μέτρα εφαρμόζονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Η COSMOTE Technical Services, λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Τελευταία ενημέρωση 16/3/2023