Πολιτικές Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ, ισχύουν οι ακόλουθες Πολιτικές: 


Πολιτική Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ 


Η πολιτική αυτή περιγράφει τις τρέχουσες απαιτήσεις διαχείρισης εταιρικών κινδύνων και ασφάλισης του Ομίλου OTE και τις σχετικές αρμοδιότητες. 


Δήλωση Διάθεσης Ανάληψης Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ


Η Δήλωση αυτή περιγράφει την προσέγγιση της Διοίκησης των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ απέναντι στους σημαντικότερους κινδύνους στους οποίους ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος, στο Πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων, και ορίζει ως Διάθεση Ανάληψης Κινδύνων, το επίπεδο κινδύνου το οποίο o Όμιλος ΟΤΕ θεωρεί ότι μπορεί να αναλάβει χωρίς να διακυβεύεται η επίτευξη των στρατηγικών στόχων του.