ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η εταιρική διακυβέρνηση αφορά στο σύνολο των αρχών που υιοθετεί μία εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συμφέροντα των μετόχων της και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders).

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή τους, η
CTS, ως θυγατρική του Ομίλου OTE, ακολουθεί τις αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου ΟΤΕ, σε ό,τι την αφορά, προσαρμοσμένες αναλογικά ως προς το αντικείμενο και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εταιρίας.

Στο ως άνω πλαίσιο, η
CTS έχει υιοθετήσει κανονισμούς, πολιτικές καθώς και πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης επιπλέον των απαιτήσεων του Νόμου, που ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα και εφαρμόζονται από τις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση του Ομίλου ΟΤΕ, δείτε εδώ.