ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία, τον Κώδικα Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ και τις εσωτερικές πολιτικές είναι πολύ σημαντική για μας.

Η διασφάλιση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης αποτελεί προτεραιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Κανονιστική Συμμόρφωση αντιπροσωπεύει μια ξεκάθαρη δέσμευση στις αρχές της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, του επαγγελματισμού, του ομαδικού πνεύματος και του σεβασμού στους κανόνες, αρχές οι οποίες είναι απαραίτητο να διέπουν τη λειτουργία του Ομίλου.

Για τον σκοπό αυτό, η Διοίκηση έχει καθιερώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης (το Σύστημα), το οποίο αφορά στη συμμόρφωση όλων (εργαζομένων και διοίκησης) με την ισχύουσα νομοθεσία, με τον Κώδικα Δεοντολογίας και με τις εσωτερικές πολιτικές,
με σκοπό την αποφυγή οικονομικών κινδύνων, νομικών συνεπειών καθώς και κινδύνων φήμης. Με τον τρόπο αυτό, όλοι ωφελούνται: ο ίδιος ο Όμιλος, οι εργαζόμενοι, οι πελάτες, οι προμηθευτές και οι μέτοχοι.

Η αποτελεσματικότητα του Συστήματος βασίζεται στη δέσμευση και στην υποστήριξη διοίκησης και εργαζομένων.

Το Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΟΤΕ έχει πιστοποιηθεί με τα διεθνή πρότυπα ISO 37001:2016 “Συστήματα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας”, ISO 37301:2021 “Συστήματα Διαχείρισης Συμμόρφωσης” και ISO 37002:2021 “Σύστημα Διαχείρισης Αναφορών από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, ως προς τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των προτύπων και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που εφαρμόζονται.


Κύριοι άξονες του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης

  1. H πρόληψη της παραβατικής συμπεριφοράς και, παράλληλα, η τήρηση των πολιτικών που προβλέπονται στο εν λόγω Σύστημα. Με τον τρόπο αυτό, προστατεύεται τόσο ο Όμιλος ΟΤΕ όσο και οι εργαζόμενοι από νομικές συνέπειες λόγω παραβατικής συμπεριφοράς, ενώ μειώνεται η πιθανότητα εμφάνισης κινδύνων σχετικών με τη φήμη και τη δημόσια εικόνα του Ομίλου. Η πρόληψη επιτυγχάνεται ιδίως με:

           √
    Την εκπαίδευση των εργαζομένων για τους κινδύνους που ενέχει τυχόν παραβίαση του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, όπως ενδεικτικά παραβιάσεις που αφορούν θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαφθοράς (πχ. απάτη, δωροδοκία κ.α.), παραποίηση λογιστικών εγγράφων και οικονομικών καταστάσεων, παραβιάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβίαση της νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών καθώς και περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

           √ Τους εσωτερικούς διαύλους που μπορούν να χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι της εταιρείας προκειμένου να απευθύνουν ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και των εταιρικών Πολιτικών ή να λάβουν κατευθύνσεις για θέματα που τους απασχολούν στην καθημερινή τους εργασία σε περίπτωση που έχουν αμφιβολίες ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης συγκεκριμένων ζητημάτων.
     
  2. O εντοπισμός περιστατικών παραβατικής συμπεριφοράς και η ανταπόκριση σε αυτά. Με σκοπό να υπάρχει η δυνατότητα αναφοράς τυχόν περιστατικών παραβίασης των εταιρικών πολιτικών και διαδικασιών, των κανονισμών και της ισχύουσας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων του ενωσιακού δικαίου, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν. 4990/2022 «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου», η εταιρεία καθιέρωσε σχετικούς διαύλους αναφοράς.