ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία, τον Κώδικα Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ και τις εσωτερικές πολιτικές είναι πολύ σημαντική για μας.

Η διασφάλιση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης αποτελεί προτεραιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Κανονιστική Συμμόρφωση αντιπροσωπεύει μια ξεκάθαρη δέσμευση στις αρχές της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, του επαγγελματισμού, του ομαδικού πνεύματος και του σεβασμού στους κανόνες, αρχές οι οποίες είναι απαραίτητο να διέπουν τη λειτουργία του Ομίλου.

Για τον σκοπό αυτό, η Διοίκηση έχει καθιερώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης (το Σύστημα), το οποίο αφορά στη συμμόρφωση όλων (εργαζομένων και διοίκησης) με την ισχύουσα νομοθεσία, με τον Κώδικα Δεοντολογίας και με τις εσωτερικές πολιτικές, με σκοπό την αποφυγή κινδύνων και άλλων νομικών συνεπειών για τον Όμιλο και τους εργαζόμενους. Με τον τρόπο αυτό, όλοι ωφελούνται: ο ίδιος ο Όμιλος, οι εργαζόμενοι, οι πελάτες, οι προμηθευτές και οι μέτοχοι.

Η αποτελεσματικότητα του Συστήματος βασίζεται στη δέσμευση και στην υποστήριξη διοίκησης και εργαζομένων.

 

Το Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΟΤΕ βασίζεται στα διεθνή πρότυπα ISO 37001:2016 “Συστήματα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας”, ISO 37301:2021 “Συστήματα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης” και ISO 37002:2021 “Σύστημα Διαχείρισης Καταγγελιών”.


Κύριοι άξονες του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης

 1. H πρόληψη της παραβατικής συμπεριφοράς και, παράλληλα, η τήρηση των πολιτικών που προβλέπονται στο εν λόγω Σύστημα. Με τον τρόπο αυτό, προστατεύεται τόσο ο Όμιλος ΟΤΕ όσο και οι εργαζόμενοι από νομικές συνέπειες λόγω παραβατικής συμπεριφοράς, ενώ μειώνεται η πιθανότητα εμφάνισης κινδύνων σχετικών με τη φήμη και τη δημόσια εικόνα του Ομίλου. Η πρόληψη επιτυγχάνεται ιδίως με:

         √ την εκπαίδευση των εργαζομένων για τους κινδύνους που ενέχει τυχόν παράβαση βασικών κανόνων, όπως αυτών περί διαφθοράς, απάτης, κακής χρήσης προσωπικών δεδομένων, αλλοίωσης των οικονομικών καταστάσεων, διαρροής εμπιστευτικών επαγγελματικών πληροφοριών, κ.λπ.


         √ τα κανάλια επικοινωνίας με τους εργαζόμενους που έχουν αναπτυχθεί, προκειμένου αυτοί να θέτουν ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και των πολιτικών, σε περίπτωση που δεν είναι βέβαιοι για τον τρόπο χειρισμού ζητημάτων που προκύπτουν κατά την καθημερινή εργασία τους.
   
 2. O εντοπισμός περιστατικών παραβατικής συμπεριφοράς και η ανταπόκριση σε αυτά. Με σκοπό να υπάρχει η δυνατότητα αναφοράς τυχόν περιστατικών παραβίασης των πολιτικών, των κανονισμών και της ισχύουσας νομοθεσίας, η εταιρεία καθιέρωσε τα σχετικά κανάλια επικοινωνίας:

           √  Ηλεκτρονική Φόρμα της Κανονιστικής Συμμόρφωσης

           √  E-mail: whistleblowing@ote.gr ή tellmecompliance@ote.gr

 • Ταχυδρομικά υπόψη:
  OTE A.E.
  Γραφείο Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE,
  Λ. Κηφισίας 99, TK 15124 Μαρούσι
 •  Παρακαλούμε να απευθύνεστε στο email: humanrights@ote.gr σε περιπτώσεις αμφιβολίας ή ανησυχίας για ζητήματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην εταιρεία, έχει οριστεί o Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης.